Viac ako 50 000 produktov

VŠEOBENCÉ OBCHODNÉ PODMIENKY Monaliza.sk

Vítame Vás na internetových stránkach Monaliza.sk prevádzkovaných obchodnou spoločnosťou Logistic House, s.r.o.Jirásková 400/23 96501Žiar nad Hronom, Slovenská republika, IČO: 50804545, (ďalej len „Stránky“).

Pred použitím týchto Stránok si prosím pozorne prečítajte tieto obchodné podmienky (ďalej len „Podmienky“), ktoré upravujú Váš prístup k týmto Stránkam, ich používanie a všetky právne vzťahy medzi Logistic House, s.r.o. a zákazníkom teda Vami. Logistic House, s.r.o., zodpovedný vedúci: Miroslav Vallo, zákaznícka podpora: telefónne číslo: +421 944 760 523 Email: info@monaliza.sk, korešpondenčná adresa pre styk so zákazníkmi:  Logistic House, s.r.o.Jirásková 400/23 96501Žiar nad Hronom, Slovenská republika.Ak nesúhlasíte s týmito Podmienkami, nenavštevujte tieto Stránky, ani ich nepoužívajte. Prístupom k týmto Stránkam alebo ich používaním dávate na vedomie, že s týmito Podmienkami súhlasíte. Všetky zmluvné vzťahy týkajúce sa internetového obchodu www.Monaliza.sk sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Spory vzniknuté medzi Objednávateľom a Prevádzkovateľom stránok Monaliza.sk má právomoc riešiť Slovenská Obchodná Inšpekcia.

1. PODMIENKY POUŽÍVANIA STRÁNOK

1.1 Prístup

Prístup k týmto Stránkam a ich užívanie je povolené v súlade s týmito Podmienkami.

1.2 Užívanie Stránok bez registrácie.

Osoba využívajúca služby na Stránkach Monaliza.sk (ďalej len „Neregistrovaný užívateľ“) môže objednať Tovar vedený v administrácií Stránok aj bez registrácie. Užívateľ sa zaväzuje a vyhlasuje, že:

(i) osobné údaje, ktoré poskytol pri vypĺňaní adresy dodania sú pravdivé, presné, aktuálne a úplné;

(ii) bude okamžite informovať Logistic House, s.r.o. o všetkých zmenách v osobných údajoch prostredníctvom emailu, či aktualizovať svoje záznamy v sekcii Stránok označenej "Môj účet".

(iii) sa nebudete vydávať za inú fyzickú alebo právnickú osobu, alebo používať falošné meno alebo názov, ktoré nie je oprávnený používať.

1.3 Registrácia

Žiadateľ o registráciu sa zaväzuje a vyhlasuje, že: (i) osobné údaje, ktoré poskytol pri registrácii ,sú pravdivé, presné, aktuálne a úplné;

(ii) bude okamžite informovať Logistic House, s.r.o. o všetkých zmenách v osobných údajoch prostredníctvom emailu, či aktualizovať svoje záznamy v sekcii Stránok označenej "Môj účet".

(iii) sa nebudete vydávať za inú fyzickú alebo právnickú osobu, alebo používať falošné meno alebo názov, ktoré nie je oprávnený používať. Každá osoba je oprávnená zaregistrovať sa len raz a je oprávnená mať v Monaliza.sk iba jeden zákaznícky účet. Osoba, ktorá bola zaregistrovaná (ďalej len „Registrovaný užívateľ “) obdrží od spoločnosti Logistic House, s.r.o. potvrdzujúci email o registrácií na emailovú adresu uvedenú v registračnom formuláre. 1.4 Zrušenie registrácie

Registrovaný užívateľ má právo zrušiť svoju registráciu, a to (i) telefonicky na telefónnom čísle +421 944 760 523, alebo (ii) správou na emailovú adresu info@monaliza.sk. Registrácia bude následne zrušená. Ak Logistic House, s.r.o. zistí, že konkrétna osoba má u Logistic House, s.r.o. viac registrácií a zákazníckych účtov, je Logistic House, s.r.o. oprávnená bez predchádzajúceho upozornenia zrušiť, podľa svojho uváženia, všetky alebo len niektoré registrácie a účty takejto osoby.

1.5 Práva Logistic House, s.r.o.

Logistic House, s.r.o. si vyhradzuje právo na:

(i) dočasnú alebo trvalú zmenu alebo zrušenie Stránok (alebo ich časti) a nenesie žiadnu zodpovednosť voči Registrovaným užívateľom či Neregistrovaným užívateľom (ďalej len „Užívateľom) alebo tretím stranám za žiadne zmeny alebo zrušenia Stránok;

(ii) Logistic House, s.r.o. bude o prípadnej zmene Podmienok (alebo ich časti) Užívateľa informovať, a v prípade, že s nimi Užívateľ nebude súhlasiť, môže Registráciu v Monaliza.sk zrušiť a prípadne nenavštevovať Stránky Monaliza.sk

(iii) odstúpenie od Objednávky alebo od Zmluvy, ak Logistic House, s.r.o. nadobudne dôvodné podozrenie, že Užívateľ koná voči Monaliza.sk v rozpore s dobrými mravmi. Za konanie v rozpore s dobrými mravmi sa považuje vykonanie viacerých registrácií a zriadenie viacerých zákazníckych účtov na Monaliza.sk, manipulácia s účtom, prípadne s účtami za účelom získania výhody na úkor Monaliza.sk, opakované neprevzatie Tovaru v dohodnutom čase.“

1.6 Vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti

Logistic House, s.r.o. nie je v žiadnom prípade zodpovedná za stratu, škodu, náklady a výdavky (vrátane ušlého zisku) spôsobené priamo alebo nepriamo z akéhokoľvek zlyhania alebo oneskorenia v plnení záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy z dôvodu akejkoľvek udalosti alebo okolností mimo kontrolu Logistic House, s.r.o., vrátane (ale nielen to) , živelných pohrôm, štrajkov, porúch napájania prípadne zariadenia alebo vyššej moci.

 

1.7 Odkazy na stránky tretích strán

Logistic House, s.r.o. môže kedykoľvek podľa uváženia poskytnúť Užívateľovi odkazy na iné internetové stránky z dôvodov poskytnutia informácií alebo reklamnej činnosti Logistic House, s.r.o.. Logistic House, s.r.o. nekontroluje všetky informácie obsiahnuté pod týmito odkazmi a nie je zodpovedná za ich obsah, tovar ani služby, ktoré ponúkajú. Zahrnutie týchto odkazov na Stránky neznamená súhlas Logistic House, s.r.o. s ich obsahom ani ich podporu. Používanie týchto odkazovaných stránok sa môže riadiť inými podmienkami a dohodami.

3. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

3.1 Zhromažďovanie osobných údajov

Logistic House, s.r.o. spracováva osobné údaje Užívateľov, ktoré boli poskytnuté Monaliza.sk v rámci poskytovania ich služieb. Osobné údaje sú zhromažďované prostredníctvom webových stránok http://www.Monaliza.sk/. Medzi tieto osobné údaje patria osobné údaje poskytnuté pri registrácii a pri nákupe, ktorými sú meno a priezvisko, e-mailová adresa, pohlavie, dátum narodenia, fakturačná adresa, doručovacia adresa, telefónne číslo. Žiadateľ o registráciu ako aj Neregistrovaný užívateľ objednaním Tovaru na Stránkach Monaliza.sk súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov v databáze Monaliza.sk.

Logistic House, s.r.o. prostredníctvom webových stránok www.Monaliza.sk zhromažďuje Osobné údaje Užívateľov za účelom: (i) plnenia zmluvy, ktorej stranou je subjekt údajov, (ii) ochrany práv a právom chránených záujmov Logistic House, s.r.o. a subjektu údajov, (iii) ponúkania tovaru alebo služieb subjektu údajov, (iv) interných marketingových analýz a štatistických účelov prieskumu pre vnútorné potreby Logistic House, s.r.o..

Osobné údaje sú sprístupnené iba zamestnancom Logistic House, s.r.o.. Logistic House, s.r.o. sprístupní osobné údaje kuriérskej spoločnosti GLS prípadne ďalším prepravcom, za účelom použitia týchto osobných údajov na doručovanie zásielok od Logistic House, s.r.o., teda za účelom plnenia Zmluvy.. Poskytovanie Osobných údajov je dobrovoľné; bez neho však nemožno služby Logistic House, s.r.o. využiť.

Užívateľ môže svoje Osobné údaje opraviť v rámci sekcie Môj účet, ktorá je prístupná po prihlásení. Logistic House, s.r.o. registráciu užívateľa v systéme Monaliza.sk na jeho žiadosť zruší alebo blokuje. Spolu so zrušením registrácie dôjde k likvidácii všetkých osobných údajov Registrovaného užívateľa v Logistic House, s.r.o..

Za účelom informovania Užívateľa o prebiehajúcich reklamných kampaniach Logistic House, s.r.o., systém Monaliza.sk posiela Užívateľovi informácie vo forme Newsletters. Zasielanie týchto informácií môže Užívateľ obmedziť alebo zrušiť v sekcii Môj účet v časti Newsletter.

Užívateľ berie na vedomie, že Stránky sú monitorované a môžu zachytiť informácie o jeho návšteve.

4. PODMIENKY NÁKUPU TOVARU

4.1 Podmienky nákupu

Užívateľ berie na vedomie, že Zmluva o kúpe Tovaru sa riadi Podmienkami, a najmä ustanoveniami tohto článku 4.

4.2 Cena Tovaru

Cenu Tovaru si môže Užívateľ overiť u jednotlivých položiek Tovaru. Tieto ceny sú vrátane DPH. Prečiarknutá cena uvedená pri Tovare je jeho odporúčaná maloobchodná cena (ak je uvedená) poskytnutá Logistic House, s.r.o. jeho dodávateľom; táto cena je len orientačná.

Pred odoslaním Objednávky Tovaru bude vypočítaná celková cena za Tovar vrátane balného a dopravy (pozri odsek Dodanie Tovaru), a Užívateľ bude vyzvaný k jej odsúhlaseniu pričom má vždy možnosť pred vlastným odoslaním Objednávky Tovaru túto skontrolovať a prípadne ju opraviť. Ceny Tovaru sú platné vo chvíli uskutočnenia Objednávky Tovaru a po dobu trvania kampane.

4.3 Platobné podmienky

Platbu za Tovar možno uskutočniť dobierkou. Pri platbe za Tovar dobierkou Objednávateľ uhradí celkovú sumu objednaného Tovaru a náklady na dopravu zamestnancovi prepravnej spoločnosti.

Možnosti platby:

- dobierka (podplatok 1,90€ )

- bankový prevod (poplatok 0€)  -  IBAN:SK79 8330 0000 0027 0054 1042

 

4.4 Objednávka Tovaru a uzatvorenie Zmluvy o kúpe Tovaru

Objednať tovar si môže aj Užívateľ, ktorý nie je zaregistrovaný a to obdobným spôsobom ako registrovaný Užívateľ. Užívateľ zadá Objednávku tak, že vybrané Tovary vloží do košíka stlačením tlačidla "kúpiť". V nákupnom košíku si Užívateľ môže upraviť požadované množstvo nakupovaného Tovaru. Pre potvrdenie Objednávky Tovaru stlačí Užívateľ "zadať objednávku". Užívateľ prejde jednoduchým procesom, na konci ktorého potvrdí Objednávku Tovaru stlačením tlačidla "dokončiť objednávku". Užívateľ dostane od Monaliza.sk automaticky generované informatívne oznámenia o prijatí Objednávky Tovaru do systému Monaliza.sk, týmto však nedochádza k uzavretiu Zmluvy o kúpe Tovaru Užívateľ aj Logistic House, s.r.o. môžu bez udania dôvodu zrušiť Objednávku Tovaru až do záväzného potvrdenia Objednávky Tovaru zo strany Logistic House, s.r.o.. Užívateľ môže zrušiť Objednávku Tovaru zaslaním e-mailu na adresu Logistic House, s.r.o. nie telefonicky.

V prípade, že Logistic House, s.r.o. zruší Objednávku Tovaru potom, čo Užívateľ uhradil Cenu Tovaru, Logistic House, s.r.o. bezodkladne vráti Užívateľovi zaplatenú sumu v plnej výške. K uzavretiu Zmluvy o kúpe Tovaru dochádza tým, že Logistic House, s.r.o. zašle Užívateľovi elektronické potvrdenie označené ako "Záväzné potvrdenie objednávky" špecifikované číselnou identifikáciou, v ktorom Logistic House, s.r.o. potvrdí, že Tovar bol odoslaný podľa Objednávky Tovaru.

4.5 Dodanie Tovaru

Miesto dodania Tovaru je dodacia adresa určená už v Objednávke Tovaru. Tovar sa považuje za dodaný doručením na takto určenú adresu. Zodpovednosť za poškodenie alebo stratu Tovaru prechádza na Užívateľa momentom odovzdania Tovaru na tejto adrese. Ak Užívateľ neprevezme Tovar z dôvodov ležiacich na jeho strane (napr. ak nie je cez dohodnutý termín prítomný Užívateľ alebo určená osoba alebo nie je schopný uhradiť Cenu Tovaru), znáša náklady spojené s opakovaným dodaním.

Dodanie Tovaru sa bude realizovať podľa jeho dostupnosti a prevádzkových možností Logistic House, s.r.o., a to v čo najkratšom termíne po obdržaní Tovaru od výrobcu, zvyčajne do 10 pracovných dní po skončení kampane na Tovar v Slovenskej republike inzerovanej na Stránkach, ak v Zmluve nie je dohodnuté inak. (Odporúčame Užívateľovi prezrieť si Tovar bezprostredne pri jeho prevzatí). Ak zásielka javí známky poškodenia, odporúčame balík nepreberať, prípadne spísať s vodičom / zamestnancom prepravnej spoločnosti škodový protokol alebo zásielku odmietnuť. Mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je potom nutné nahlásiť do 3 dní od prevzatia zásielky na ktorejkoľvek pobočke Slovenskej pošty. V prípade reklamácie nevyhadzujte obal, ktorý bude použitý ako dôkaz. Ak však Užívateľ uvedený postup nedodrží, nie je nijako dotknuté jeho právo uplatniť reklamáciu voči Logistic House, s.r.o..

Vlastnícke právo k Tovaru prechádza na Užívateľa až po zaplatení Ceny Tovaru v plnej výške a poplatku za doručenie Tovaru.

Možnosti dopravy:

Zásielkovňa - pri platbe bankovým prevodom vopred -  poplatok je 2,49€

Zásielkovňa - pri platbe dobierkou -  poplatok je 2,99€

Kuriér - poplatok 3,5€

 

4.6 Zhoda so Zmluvou o kúpe Tovaru

Tovar sa predáva na základe zverejnených informácií na Stránkach podľa popisu dohodnutého v Zmluve. Logistic House, s.r.o. si vyhradzuje právo vykonať drobné úpravy v popise Tovaru bez nutnosti oznámiť túto skutočnosť Užívateľovi a to do času prijatia Objednávky.

V prípade, že Tovar pri prevzatí Užívateľom nie je v zhode so Zmluvou o kúpe Tovaru, teda, že nie je najmä bez vád, má Užívateľ právo na to, aby Logistic House, s.r.o. bezplatne a bez zbytočného odkladu Tovar uviedla do stavu zodpovedajúceho Zmluve o kúpe Tovaru, a to podľa požiadavky Užívateľa buď výmenou Tovaru, alebo jeho opravou; ak nie je takýto postup možný, môže Užívateľ požadovať primeranú zľavu z Ceny Tovaru alebo od Zmluvy o kúpe Tovaru odstúpiť. To neplatí, ak pred prevzatím Tovaru o rozpore so Zmluvou o kúpe Tovaru vedel alebo rozpor so Zmluvou o kúpe Tovaru sám spôsobil. Rozpor so Zmluvou o kúpe Tovaru, ktorý sa prejaví behom šiestich mesiacov odo dňa prevzatia Tovaru, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe Tovaru alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

Rozpor so Zmluvou o kúpe Tovaru najmä znamená, že Tovar nemá kvalitu a úžitkové vlastnosti Zmluvou o kúpe Tovaru požadované, Logistic House, s.r.o., výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi vykonávanej reklamy očakávané, prípadne akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že nezodpovedá požiadavkám právnych predpisov, nie je v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a nezodpovedá účelu, ktorý predávajúci pre použitie Tovaru uvádza alebo na ktorý sa Tovar obvykle používa.

4.7 Odstúpenie od Zmluvy o kúpe Tovaru

1) Logistic House, s.r.o. má právo od Zmluvy o kúpe Tovaru odstúpiť v prípade ak:

(i) nie je možné získať autorizáciu pre platbu Užívateľa v prípade platby platobnou kartou.

2) Užívateľ môže odstúpiť od Zmluvy o kúpe Tovaru do 14 dní od prevzatia Tovaru. Ak sa rozhodne Užívateľ pre odstúpenie v tejto lehote, je povinný dodržať všetky nižšie uvedené podmienky. Pri ich splnení bude Užívateľovi vrátená kúpna Cena Tovaru:

(i) Doručenie listu (na adresu:  Logistic House, s.r.o.Jirásková 400/23 96501Žiar nad Hronom, Slovenská republika alebo emailu (info@monaliza.sk), v ktorom bude uvedené číslo Objednávky Tovaru a číslo účtu, na ktorý majú byť vrátené peniaze, a v ktorom je jasne a zrozumiteľne uvedené, že Užívateľ/Objednávateľ odstupuje od príslušnej Zmluvy o kúpe Tovaru; a

(ii) Vrátenie Tovaru na adresu  Logistic House, s.r.o.Jirásková 400/23 96501Žiar nad Hronom, Slovenská republika a

(iii) Tovar musí byť v pôvodnom obale, nesmie javiť známky používania, musí byť nepoškodený, kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atď.) a s originálnym dokladom o kúpe. Pri ich splnení bude Užívateľovi vrátená kúpna Cena Tovaru.

3) Užívateľ nemôže odstúpiť od Zmluvy o kúpe Tovaru:

(i) na dodávku Tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu nezávisle na vôli Logistic House, s.r.o.

(ii) na dodávku Tovaru upraveného podľa požiadaviek Užívateľa alebo osobitne pre neho, ako aj Tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu,

(iii) na dodávku audio a video nahrávok a počítačových programov, ak porušil Užívateľ ich originálny obal,

(iv) na dodávku novín, periodík a časopisov,

(v) spočívajúcich v hre alebo lotérii.

Pri nesplnení lehoty na odstúpenie od Zmluvy o kúpe Tovaru, kedy odstúpenie od Zmluvy o kúpe Tovaru musí byť Logistic House, s.r.o. doručené najneskôr 14. deň od prevzatia plnenia, je takéto odstúpenie od Zmluvy o kúpe Tovaru neplatné. Pri dodaní Tovaru v poškodenom, nekompletnom či inak znehodnotenom stave môže Logistic House, s.r.o. po Užívateľovi požadovať kompenzáciu za zníženie hodnoty vráteného Tovaru.

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie Tovaru budú peniaze za Tovar zaslané prevodom na účet oznámený Užívateľom, a to najneskôr do 14 dní od doručenia odstúpenia od Zmluvy o kúpe Tovaru. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok, v dôsledku ktorých nedôjde k preukázateľnému doručeniu odstúpenia od Zmluvy o kúpe Tovaru v uvedenej lehote (napr. samotné zaslanie vráteného Tovaru bez prejavu vôle o odstúpení od Zmluvy o kúpe Tovaru), nebude možné akceptovať odstúpenie od Zmluvy o kúpe Tovaru a Tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho späť.

4.8 Asistovaný nákup

 

1.Asistovaný nákup je platená služba, ktorá kompletne zaistí nákup, predmetu, úhradu všetkých poplatkov súvisiacich s obstaraním a dopravou predmetu do Českej republiky/Slovenskej republiky, bezpečný prevod finančných prostriedkov na ťarchu poskytovateľa, resp. objednávateľa.2.Služba asistovaný nákup nespadá do nákupu a predaja tovaru. Ide o zmluvné sprostredkovanie cudzej platby a zakúpenie doličného tovaru bez možnosti odpočtu DPH, s ktorým Objednávateľ jednoznačne súhlasí. o zakúpení tovaru.4.V prípade asistovaného nákupu uvádzame vždy fakturačnú adresu na registračnú adresu klienta, pokiaľ je to možné. Ak nie je možné zadať fakturačnú adresu na túto adresu, je nastavená na adresu nášho skladu v Slovenskej republike.5.Objednávateľ si službu objednáva cez webové stránky Monaliza.sk a je povinný vyplniť minimálne vyžadované informácie o tovare. Za správnosť vložených informácií ako je veľkosť, váha, počet atď. ručí výhradne objednávateľ. Ceny sú konečné vrátane našej provízie za službu asistovaný nákup.ii.Ak je tovar dodávaný ako asistovaný nákup tak aktuálne je možné využiť asistovaný nákup zo zahraničných eshopov sportsdirect.com alebo usc.co.uk.V detaile každého produktu v záložke sposob nakupu je označenie ako asistovaný nákup – partner 1 ak ide o produkt zo sportsdirect.com. Ak je tovar dostupný pre asistovaný nákup na eshope usc.co.uk tak je označené ja asistovaný nákup – partner2. iii.Poskytovateľ vytvorí objednávateľovi konečnú kalkuláciu ceny za tovar a dopravu. Objednávateľ vidí v košíku konečnú cenu za tovar a dopravu. Po odoslaní objednávky dostane objednávateľ súhn objednávky asistovaného nákupu na email. III, 6 iv.Komunikácia prebieha emailom alebo telefonicky, akceptácia zo strany objednávateľa prebieha v košíku na webe Monaliza.cz. strany poskytovateľa vykoná poskytovateľ všetky služby súvisiace s dodaním tovaru na adresu obejddávateľa alebo vybraného výdajného miesta.vi.Poskytovateľ sa zaväzuje nakúpiť a dodať tovar, mimo zakázaného VII. 1), podľa uvedených inštrukcií objednávateľom. Poplatok za asistenčnú službu uvedený v cenníku.vii.Cenník služieb asistovaného nákupu.Cena tovaru v zahraničí 0-5eur poplatok 2,5eur;5,01-10eur poplatok 6eur;10,01-18 poplatok 9,5eur;18,01-30 poplatok 11,5eur;30,01-40eur poplatok 14,5eur;40,01-60 poplatok 18eur;60,01-70 poplatok 24eur;70,01-99,99 poplatok 30,5eur;100-15000 poplatok *1, 33. V cene je zahrnutá doprava tovaru zo zahraničného eshopu, kontrola kvality tovaru, služba vrátenia tovaru do zahraničného eshopu do 14 kalendárnych dní. Tovar stačí zaslať na našu adresu na Slovensku – Logistic House, s.r.o. Slovenská republika. Po obdržaní vráteného tovaru Vám zašleme peniaze na Váš účet ao vrátenie tovaru do zahraničného eshopu sa už staráme my na vlastné náklady. V prípade reklamácie je postup rovnaký ako pri vrátení tovaru.

4.9 Zodpovednosť za vady

Záručná doba na Tovar činí 24 mesiacov, môže však byť prehlásením v záručnom liste stanovená dlhšia. V prípade predĺženej (zmluvnej) záručnej doby Logistic House, s.r.o. v záručnom liste určí podmienky a rozsah predĺženej záručnej doby. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie Tovaru (alebo jeho dielov) spôsobené jeho obvyklým užívaním. Kratšia životnosť Tovaru vzhľadom k uvedenému opotrebeniu Tovaru, spôsobenom jeho obvyklým užívaním teda nemožno považovať za vadu, a príslušný stav bude zohľadnený pri prípadnej reklamácii. Pokiaľ k danému Tovaru neexistuje záručný list, slúži ako záručný list daňový doklad.

Užívateľ má pri uplatnení nárokov zo zodpovednosti za vady nasledovné práva:

(i) ak ide o vadu odstrániteľnú, právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie vady, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neúmerné, má právo na výmenu vadného Tovaru alebo chybnej súčasti, a ak nie je takýto postup možný, má právo na primeranú zľavu z kúpnej Ceny Tovaru alebo právo odstúpiť od Zmluvy o kúpe Tovaru;

(ii) ak ide o vadu neodstrániteľnú, brániacu riadnemu užívaniu Tovaru, právo na výmenu vadného Tovaru alebo právo od Zmluvy o kúpe Tovaru odstúpiť;

(iii) ak ide o vady odstrániteľné, vyskytujúce sa vo väčšom počte alebo opakovane a brániace riadnemu užívaniu Tovaru, právo na výmenu vadného Tovaru alebo právo odstúpiť od Zmluvy o kúpe Tovaru;

(iv) ak ide o iné neodstrániteľné vady a nepožaduje výmenu veci, má právo na primeranú zľavu z kúpnej Ceny Tovaru alebo právo odstúpiť od Zmluvy o kúpe Tovaru. Ak Užívateľ objaví na zakúpenom Tovare v priebehu záručnej doby vadu, ktorá nebola spôsobená jeho nevhodným používaním, ale vadou samotného Tovaru, má právo na reklamáciu Tovaru. Užívateľ môže oznámiť oprávnenú reklamáciu jednou z nasledujúcich možností:

(i) na e-mailovú adresu prevádzkovateľa info@monaliza.sk

(ii) poštou na adresu prevádzkovateľa teda Logistic House, s.r.o., Jirásková 400/23, Žiar nad Hronom 96501,Slovensko (iii) telefonicky na tel č: +421 944 760 523 a následne zaslať alebo doručiť reklamovaný Tovar, v prípade možnosti v originálnom obale alebo vyhovujúcom prepravnom obale, s popisom závady a kópiou predajného dokladu na vyššie uvedenú adresu Logistic House, s.r.o.. Reklamácia vrátane vady bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa Logistic House, s.r.o. s Užívateľom nedohodne inak. Pri nedodržaní lehoty na vybavenie reklamácie má Užívateľ právo na výmenu Tovaru, ak je dostupný, alebo na odstúpenie od Zmluvy o kúpe Tovaru. V prípade oprávnenej reklamácie má Užívateľ právo na náhradu nákladov spojených s reklamáciou. V prípade neoprávnenej reklamácie je Logistic House, s.r.o. povinný vydať písomné odôvodnenie tohto zamietnutia a zároveň Užívateľ nemá nárok na náhradu svojich nákladov spojených s vybavením reklamácie a súčasne ani Logistic House, s.r.o. nemá nárok na náhradu nákladov, ktoré vznikli na jeho strane.

Tieto Podmienky platia pre konkrétne Zmluvy o kúpe Tovaru v znení uvedenom na Stránkach v deň odoslania Objednávky Užívateľom. Tieto Podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.2.2015. Logistic House, s.r.o. si vyhradzuje právo Podmienky zmeniť.

Logistic House, s.r.o.
Jirásková 400/23
Žiar nad Hronom 96501
Slovenská republika


Email: info@monaliza.sk
www.Monaliza.sk

 

 

 

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súborov cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte.

  Ďalšie informácie